Halden Næringsutvikling er bekymret for synkende innbyggertall og for framdriften på arealplanen. Det er lett å forstå bekymringen. Spørsmålet er hva som bør gjøres. Kreativitet og vilje til å satse i nye og gamle bedrifter er naturligvis nødvendig for å få folk med kompetanse til å flytte hit. For en del år siden ville politikerne at Halden skulle bli en pendlerby med raskt dobbeltspor til Oslo. Etter flere tiår med manglende satsing på Østfoldbanen, synes pendlerby-drømmen å ha bleknet. Nå er det mer aktuelt å bosette pensjonister fra Oslo. For yngre familier må det skaffes interessante jobber.

At det er nødvendig å tilby attraktive boliger og boligtomter for å få familier til å flytte hit, er innlysende. Flere utbyggere er dyktige på å omskape gamle fabrikklokaler til moderne leiligheter med høy standard. Prisene blir høye, men leilighetene lar seg tydeligvis selge. For utbyggere og arkitekter har ominnredning av gamle bygg fortsatt et stort potensial i Halden sentrum. Noen steder, som på Grønland, bør det også kunne reises nye bygg uten at de blir så høye at de tar utsikten mot Fredriksten. Jernbanetomta er det store og lovende planer for. Det er politikerne enige om. Vi får håpe at grunnforholdene er gode nok til at prosjektet lar seg realisere.

Jeg er enig med Halden Næringsutvikling i at det også må kunne tilbys fine boligtomter litt utenfor sentrum. Mange av innflytterne vil helst kunne velge tomt og arkitektur selv for å kunne realisere sine behov. Der det finnes egnede arealer uten spesielle naturvern- eller friluftslivsinteresser, i kort sykkelavstand fra sentrum og nær barneskole og ungdomsskole, bør det kunne tillates utbygging hvis grunneieren ønsker å selge og veitilknytningen lar seg løse. Etter min mening bør både Ulvås gård og deler av Bærengen-skogen fortsatt vurderes som alternativer.

Et område som absolutt ikke bør bygges ut, er Brekkerøddammen og skogteigen rundt denne. Her har vi et område med stort biologisk mangfold og stor verdi for lokalbefolkningen. Her kan barna oppleve store mengder øyenstikkere, verdens raskeste insekter, i jakt over vannflaten, her kan en se ryggsvømmere, buksvømmere, vannkalver og salamandre som er oppe og henter luft. Dammen prydes av vannliljer og bukkeblad, og fuglesangen er intens. Stiene nær dammen viser tydelig hvor attraktiv den er. Jeg kjenner ikke til noen lokalitet i Halden som er mer verdifull for å lære barn naturglede og naturkunnskap, og som i tillegg ligger nær bebyggelsen Lovverket sier klart at områder som dette skal skjermes for utbyggingstiltak. Når lokaliteten i tillegg har regional og kanskje nasjonal interesse på grunn av sjeldne og utrydningstruete arter, er det åpenbart at lokaliteten skal sikres for kommende generasjoner. Siden salamanderne er avhengige av skogen omkring til jaktområde og vinteropphold, og vannbalansen i dammen er avhengige av skogen rundt, vil enhver utbygging i skogteigen kunne være ødeleggende for det biologiske mangfoldet. Å bytte ut skogteigen nord for Brekkerødveien med et av arealene jeg har nevnt, vil bety mye for naturvernet og gjøre Brekkerød-området fortsatt attraktivt for barnefamilier og naturelskere.

Et foreslått utbyggingsområde ved Sponvika er det kommet innsigelse på fra Fylkesmannen. Siden det var foreslått helårsbebyggelse, vil utbyggingen øke bilbaserte jobbreiser. I arealplan-arbeidet skal en legge opp til det motsatte, flere skal kunne sykle eller gå til jobben. Derfor er det forståelig at innsigelsen kommer. Kommunen bør ikke prøve å få omgjort den. Kommunen bør heller bytte dette arealet med noe av det som er foreslått her. Det vil være positivt for miljøet og gunstig for næringslivet.

Med de tomtereservene som ligger i allerede regulerte områder, særlig på Iddesiden, og justeringene som her foreslås på nordsiden, bør det kunne være et grunnlag for tverrpolitisk enighet om fremtidige utbyggingsområder. Jeg er enig i at en slik enighet er positiv og vil kunne skape bedre forutsigbarhet for næringsliv og utbyggere.