Arbeidstilsynet roper varsko om hotell- og restaurantbransjen i Østfold

FÅR IKKE BETALT: Fire av ti arbeidsgivere innen serverings- og overnattingsbransjen i Østfold gir ikke godtgjørelse for overtid. Dette er et illustrasjonsbilde av gågata i Sarpsborg.

FÅR IKKE BETALT: Fire av ti arbeidsgivere innen serverings- og overnattingsbransjen i Østfold gir ikke godtgjørelse for overtid. Dette er et illustrasjonsbilde av gågata i Sarpsborg. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Uforsvarlige arbeidsforhold i sju av ti Østfold-bedrifter, varsler Arbeidstilsynet.

DEL

(Sarpsborg Arbeiderblad) – Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus har gjennomført nærmere 900 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen. Sju av ti virksomheter bryter regelverket, forteller kommunikasjonsrådgiver Per Olav Hernes i Arbeidstilsynet, til Sarpsborg Arbeiderblad.

De vanligste regelbruddene er at ansatte har mangelfulle arbeidsavtaler, ikke får den overtidsbetalingen de har krav på, har uforsvarlig arbeidstid eller manglende HMS-opplæring hos leder og verneombud, forteller Hernes.

Omfattende tilsyn

– At så mange virksomheter i bransjen bryter arbeidsmiljøregelverket er urovekkende. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har trygge og lovlige arbeidsforhold, sier Hanne Luthen, direktør for Arbeidstilsynet Østfold og Akershus.

Arbeidstilsynet har hatt en omfattende tilsynssatsing i overnattings- og serveringsbransjen siden 2015. 892 av over 5.000 tilsyn er gjennomført hos overnattings- og serveringsvirksomheter i Østfold og Akershus.

Til tross for mange regelbrudd i Østfold og Akershus, scorer denne regionen best på landsbasis; med en reaksjonsprosent på 73 prosent. Alle andre regioner i landet fikk flere reaksjoner under tilsynene. På landsbasis ble det funnet brudd på regelverket hos åtte av ti bedrifter.

Unge ekstra utsatt

Over 90.000 er ansatt i overnattings- og serveringsbransjen i Norge. Svært mange av disse er unge og mange er utenlandske. Mange kjenner ikke godt nok til regelverket, opplyser Arbeidstilsynet.

Bransjen er dessuten preget av mange små virksomheter, hyppige eierskifter, høy "turnover" og konkursryttere, opplyses det videre. Det er lav organisasjonsgrad og også enkelte useriøse virksomheter. Dette fører til at kunnskapen om arbeidslivets plikter og rettigheter ofte er lav, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere.

I sum bidrar dette til å gjøre de ansatte ekstra utsatt for å bli utnyttet, syke eller skadet på jobb, sier Hanne Luthen.

– Mange unge og utenlandske arbeidstakere har sitt første møte med det norske arbeidslivet i overnattings- og serveringsbransjen. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiverne har det mest elementære på plass og gir dem en god start. Dette vil de unge arbeidstakerne også bringe med seg videre i arbeidslivet, sier hun.

Nyetableringer og eierskifter

Mange arbeidsgivere mangler nødvendig kunnskap og ressurser for å jobbe godt med arbeidsmiljøet, påpeker regiondirektøren i Østfold Akershus.

– Noe av dette kan skyldes at det er en bransje med stadige nyetableringer og eierskifter, men vi kan ikke slå oss til ro med det. Overnatting og servering er en næring hvor arbeidstakere utsettes for ulike risikofaktorer som kan føre til skade eller sykdom, sier hun.

De aller fleste tilsynene ble gjennomført da det var høysesong for bransjen - gjerne på sommerstid og i julebordsesongen. På denne måten fikk Arbeidstilsynet kontrollere forholdene mens de ansatte var under stort arbeidspress. Arbeidstilsynet presiserer at bransjen preges av høyt arbeidstempo, få pauser, kvelds- og nattarbeid. Stressede og slitne ansatte har større risiko for å gjøre feil, noe som kan føre til skade og sykdom både for seg selv og sine kollegaer, understreker de.

– Det er derfor spesielt viktig at arbeidsgiverne arbeider godt med å kartlegge og vurdere de risikofaktorene som finnes på arbeidsplassen, og som kan få konsekvenser for de ansattes helse og velferd, sier Hanne Luthen.

Dårlig lønn og #metoo

I januar i fjor trådte en delvis allmenngjøring av tariffavtale (minstelønn) for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter i kraft. Funnene til Arbeidstilsynet viser at tre av ti virksomheter bryter denne loven.

Overnattings- og serveringsbransjen er den bransjen med størst andel ansatte som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, forteller regiondirektøren til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Den internasjonale #MeToo-kampanjen har bidratt til økt oppmerksomhet rundt dette temaet. Arbeidstilsynet har gjennom 2018 veiledet bedriftene om temaet, og kontrollert om virksomhetene har rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering. Dette arbeidet fortsettes i 2019, sier Hanne Luften til SA.

– Kampanjen "Sammen setter vi strek", som vi har laget med Likestillingsombudet, ligger på Internett. Redskapene der kan brukes av alle, og jeg er sikker på at dette vil være til nytte, tilføyer hun.

Halvparten av de nesten 300 virksomhetene Arbeidstilsynet har kontrollert, har for dårlige rutiner for håndtering av seksuell trakassering.

Næringen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet. Arbeidstilsynet samarbeider tett med andre myndigheter og kontrolletater, og går ofte sammen på tilsyn når det er mistanke om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Flere tilsyn fremover

Det planlegges 150 tilsyn i Østfold og Akershus i 2019. Da vil Arbeidstilsynet fortsatt fokusere på grunnleggende forhold som arbeidsavtaler, planlegging og registrering av arbeidstid, overtidsbruk og overtidsbetaling. Verneombudsordningen, opplæring av verneombud og leder og tilknytning til og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste vil også være viktige tema.

Regelbrudd i Østfold og Akershus

Resultater fra rapporten «Arbeidstilsynets tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015-2017»:

3404 er tilsyn med serveringsvirksomheter og 711 tilsyn med overnattingsvirksomheter. Arbeidstilsynet har funnet avvik og varslet pålegg i nesten 80 prosent av tilsynene. Det er også gitt overtredelsesgebyr i 15 av tilsynene og tvangsmulkt i 14 av tilsynene. 6 av virksomhetene er politianmeldt.

I tillegg har Arbeidstilsynet gjennomført 675 tilsyn i bransjen i 2018. Samlet reaksjonsprosent er også her 80 prosent.

Arbeidsavtale: Nesten to av ti av de kontrollerte virksomhetene gir ikke skriftlig arbeidsavtale til sine ansatte. Blant de som har arbeidsavtale er nesten 60 prosent av disse avtalene mangelfulle, og ikke i tråd med minstekravene i regelverket.

Arbeidstidsbestemmelsene: 4 av 10 gir ikke godtgjørelse for overtid. To av ti mangler kontroll på de ansattes arbeidstid.  I underkant av en tredjedel av de kontrollerte virksomhetene har ikke gjennomført tiltak for å sikre kontroll på arbeidstiden til de ansatte. Like mange mangler arbeidsplaner med oversikt over hvem som skal jobbe til hvilke tidspunkter.

Verneombud: 6 av 10 har ikke valgt verneombud. Av de som har verneombud mangler 6 av 10 lovpålagt opplæring.

HMS-opplæring: Mer enn hver tredje arbeidsgiver mangler lovpålagt HMS-opplæring.  

Kartlegging og risikovurdering: Over halvparten mangler systematisk oversikt over risikofaktorene på arbeidsplassen og har heller ikke satt i gang tiltak for å håndtere disse.

BHT: Halvparten av de kontrollerte virksomhetene (50 prosent) er ikke tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste.

Vold og trusler: I 2017 ble det i 1093 tilsyn kontrollert om arbeidsgiver hadde rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler. 1 av 4 virksomheter fikk pålegg på dette.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken