«Halden kommune skal sette åpenhet, raushet, medvirkning og respekt i sentrum for alt sitt arbeid», slik åpner de politiske samarbeidsavtalen som legger premissene for det politiske arbeidet i Halden i dag.

En av de viktigste politiske sakene denne perioden, er behandlingen av ny skole og idrettsanlegg i sentrum. Det er en sak jeg har vært engasjert i siden jeg var FAU leder ved Os skole i 2013.

17. februar sendte jeg en innsynsbegjæring til Halden kommune, nettopp for å kunne orientere meg bedre om nye elementer i saken – og for å kunne delta i den offentlige samtalen om en sak som helt åpenbart vil sette sitt preg på haldensamfunnet i ti-år fremover.

Offentlighetsloven slår fast at slike innsynsbegjæringer skal behandles «utan ugrunna opphald".

Sivilombudsmannen har i flere uttalelser lagt til grunn at en innsynsbegjæring bør kunne behandles samme dag som den mottas - eller i det minste i løpet av en til tre arbeidsdager. Selv har jeg ventet i over tre uker, jeg har purret 6 ganger – min innsynsbegjæring står fremdeles ubesvart.

Selve formålet med Offentlighetsloven er; «å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta.»

Utgangspunktet for denne loven, er at hvem som helst kan be om innsyn i (nesten) hva som helst. Om innsyn skal avslåes, skal det begrunnes med et saklig og reelt behov – og behovet må hjemles i lov eller forskrift.

Etter min oppfatning bidrar dette hverken til å bygge tillit, sikre informasjonsfrihet – eller legge til rette for innbyggerdeltakelse og en offentlig debatt om de store og viktige politiske sakene som vil legge premissene for utviklingen av haldensamfunnet i ti-år fremover.

Det er vanskelig å se hvordan dette kan være i tråd med god forvaltningsskikk, eller i henhold til festtalene om innbyggermedvirkning.

Jeg synes også det er svært uheldig at mens jeg purrer og purrer på min innsynsbegjæring, er nå saken politisk behandlet i to hovedutvalg – og i formannskapet. I dag, torsdag, skal saken om Os prosjektet til endelig behandling i kommunestyret – og fremdeles står min innsynsbegjæring ubesvart.

Så, hva er det jeg har bedt om innsyn i? Jeg har bedt om å få innsyn i referatene fra møtene i styringsgruppa for Os-prosjektet, sant eposter og eventuelle referater fra møter og dialog mellom Haldens administrative og politiske ledelse – som omhandler Os prosjektet.

Akkurat nå ser det ut som om Halden kommune legger opp til å gjøre unna den politiske behandlingen av saken – før man vil svare på disse spørsmålene. Det synes jeg er svært uheldig, og definitivt ikke i tråd med gjeldene lovverk. Etter min oppfatning er dette også et brudd på god forvaltningsskikk, og det gir definitivt ikke grobunn for innbyggermedvirkning – eller å bygge tillit. Snarere tvert imot.