UNE: – Har grovt overtrådt utlendingsloven

BLIR IKKE HØRT: Marie Sanne sammen med datteren Kristin Marie. De to befinner seg nå på Filippinene, mens resten av familien er igjen i Halden.

BLIR IKKE HØRT: Marie Sanne sammen med datteren Kristin Marie. De to befinner seg nå på Filippinene, mens resten av familien er igjen i Halden. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Familien Sanne mener Marie bare gjorde det vanlige da hun uriktig oppga at hun var barnløs i sin au pair-søknad. Og at hun og familien straffes uforholdsmessig hardt. Det er Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemda ikke enige i.

DEL

26. juli 2016 vedtok UDI en utvisning av Marie Sanne fordi hun hadde overtrådt utlendingsloven grovt ved ikke å oppgi at hun hadde barn i hjemlandet da hun søkte au pair-tillatelse. UDI fant ikke at utvisning var et uforholdsmessig tiltak overfor Marie eller hennes familie.

Familien klaget på vedtaket 17. august gjennom sin advokat Marit Vik. Familien reagerte på at UDI ikke hadde tatt hensyn til familiens og barnas beste og at vedtaket ikke sto i forhold til den feilen Marie Sanne hadde gjort.

Må vente i to år

Familien ba samtidig UDI om å utsette utsendelse av Marie Sanne inntil Utlendingsnemnda hadde avgjort saken, det avslo UDI. De viste til at allmennpreventive hensyn talte for en rask effektuering av saken.

Den 21. oktober 2016 måtte derfor Marie Sanne reise tilbake til Filippinene. Der må hun bli i to år før hun kan søke om familiegjenforening på nytt. Marie og Christer Sannes datter ble med Marie til Filippinene.

Opplyste ikke om barn

Den 1. februar 2017 kom dommen fra Utlendingsnemnda. De er enige med UDI og mener det var en riktig beslutning å utvise Marie Sanne.

– Klageren (Marie Sanne) har grovt overtrådt én eller flere bestemmelser i utlendingsloven og forsettlig gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en utlendingssak, slår Utlendingsnemnda fast. Anthon (6) blir utvist fra Norge: – Det er «buu» at jeg må reise

Nemnda mener Marie Sanne ble gjort «uttrykkelig oppmerksom» på at opplysningene hun ga da hun søkte om å bli au pair i Norge, måtte være korrekte og utførlige.

– Hun opplyste ikke om at hun hadde en sønn, til tross for at det var et eget felt på søknadsskjemaet. Den norske ambassaden i Manila foretok i tillegg et intervju av klageren i forbindelse med søknaden. Da klageren ble spurt om hun hadde barn, svarte klageren «No, I don't have children ... And no boyfriend yet», skriver Utlendingsnemnda i sin avgjørelse.

Mener hun handlet med forsett

Nemnda mener at Marie Sanne ga uriktige opplysninger med forsett. De mener at Marie Sannes handlinger er så alvorlige at det taler for utvisning.

I det endelige utvisningsvedtaket av Marie Sanne tar også Utlendingsnemnda for seg hensynet til både Anthon, som Mari Sanne fikk før hun kom til Norge, og Kristin Marie, som hun har fått sammen med Christer Sanne.

UDI om Kristin Marie:

Utlendingsnemnda fastslår at Kristine Marie har rett til å oppholde seg i Norge, men påpeker at foreldrene selv kan velge om Kristin Marie skal bli værende i Norge mens mora er utvist, eller om hun skal bo på Filippinene. Da foreldrene valgte å sende Kristin Marie med mora til Filippinene, var datteren kun tre måneder gammel.

– At klageren utvises innebærer altså ingen tvangssituasjon som medfører at barnet må forlate Norge. Barnets omsorgssituasjon vil være tilfredsstillende dersom klageren utvises fra Norge. Det er ikke kommet fram opplysninger som tilsier at barnets far ikke vil ha tilstrekkelig omsorgsevne dersom foreldrene velger at familien skal splittes og at datteren skal bli igjen i Norge hos sin far, skriver Utlendingsnemnda.

UDI om Anthon:

Den 24. januar avslo Utlendingsdirektoratet Anthons søknad om oppholdstillatelse i Norge, fordi mora da var utvist fra Norge og ikke lenger oppholder seg her.

Utlendingsnemnda mener at belastningen for Anthon som følge av utvisning av mora antakelig blir begrenset.

– Han vil returnere til Filippinene hvor han har bodd nesten hele livet, og hvor han har sin familie, inkludert sin mor, skriver Utlendingsnemnda.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken