Tre sykepleiere fra hjemmesykepleien beskriver i fredagens HA sin arbeidssituasjon som stadig overbelastet og risikabel for brukerne, som må bli igjen, og for de ansatte som begynner flykte. Helsepersonell har lover, lokale retningslinjer og ikke minst en yrkesetikk å følge. Nå utfordres de på alle disse forholdene. Hvordan kom vi hit? Hva blir svaret fra befolkningen, fra administrasjonen og fra politisk nivå? Her kommer et svar fra en helsepolitiker.

Ressursmangler. Samhandlingsreformen virker nå med full styrke og legger betydelig flere og mer avanserte oppgaver på kommunen. Den aldrende befolkningen er lenger frisk men mot slutten trengs og forventes avanserte og krevende innsatser. Kommunen mangler i dag minst en sykehjemsavdeling og hjemmesykepleien må da isteden ta ansvaret for disse pasienter. Håpet på ny teknologi som ressurstilskudd er fortsatt mere et håp en realitet. Erfaringene hittil viser at hjemmesykepleien er underfinansiert og herved underbemannet. Her trengs mer kvalifisert og erfaren personale. Ressursmangelen hemmer også rekruttering. Det kommer bli viktig å tvinge fram løfter fra partiene om nye ressurser til kommunene under valgkampen til stortingsvalget 2021.

Organisasjon. De siste tjue årene har man i offentlig sektor innført en form for styring som kalles New Public Management (NPM). Organisasjonsmodellen ble hentet fra markedsliberale økonomer og japansk bilindustri i 1980-årene. Private foretak ble modellen. Her styr man med regler, prosedyrer og vedtak ovenfra og skal ha rapporter og avviksmeldinger nedenfra. Makta flyttes opp til nivåer av planering, ledning, kvalitetsnormering, vedtak og bestilling men ansvaret for tjenestene blir igjen hos utførerne, her sykepleierne og helsefagarbeiderne. Da vedtak ikke sjelden er utdaterte eller feil sammenlignet med de reale behovene er dette også en kilde til frustrasjon. Ikke heller kan oppgaver standardiseres, et sårstell hos fru A kan ikke sammenlignes med et sårstell hos herr B. Helsearbeid målet med stoppeklokke er ikke hensiktsmessig. Det finnes i tillegg en naturlig sperre mot at angi seg selv i en avviksrapport. Man må fokusere på mangler i strukturen istedenfor individet. Rødt foreslår at også Halden som flere andre kommuner lager komplette arbeidslag som selv vurderer, vedtar, utfør og evaluerer sine tjenester. Makta og ressursene må tilbake til utførerne. Til fagene. Dette bør fremme rekruttering.

Kultur. Velferdsstatens kvinnearbeid er lavt verdsatt. Årlig får de skryt fra politikerne om sin viktige innsats men det er verre med ressurser, karrieremuligheter og investeringer til kursing og videre utdanning. Vi har hørt politiker under møte som nevnt at det er bra med små stillinger fordi da har man all tid dekning av vikarbehov og ekstra vakter. Ikke heller er det foretatt forsøk til å normere krav på omfatning og kvalifikasjoner på, for eksempel, en kommunal hjemmesykepleie. Man får holde til gode med det som politisk nivå for tiden innvilger og foreskriver. At som kommunalt ansatt være garantert en hel, fast stilling er en realitet for mennene i kommunen. Og det må nå umiddelbart bli det samme for alle kvinnene. Så kan man søke årlig permisjon fra del av sin stilling når det er behov. Dette bør fremme rekruttering og stabilitet.

Makt. Hvem har retten at fortelle hva som skjer på ditt arbeid? Hvem sin mening veier mest? Hvem lytter på deg? Hvem får du møte i din arbeidshverdag? Skal alt gå tjenesteveien? Eller får du skrive i pressa? Får du møte ansvarlige politikere?

Rødt mener at åpenhet skaper tillit. Arbeidsmiljølovens regler om organisert medbestemmelse må overholdes. Trepartssamarbeid må innføres i vår kommune.

For Rødt er det tydelig at forholdene i hjemmesykepleien under lang tid har vært preget av underfinansiering og overanstrengelse. Skrivet fra de tre er en svært viktig tilgang for oss alle i byen. Dette må tas til rette under arbeidet med kommunens neste budsjett.