Hva er en god skole? Har ikke alle rett til å gå på en skole? Hva sier det om oss som politikere dersom vi deler skolene inn i gode og dårlige og dømmer halvparten av elevmassen til å gå på såkalt dårlige skoler?

Uansett om skolen ligger i Bærum, Drammen, Halden, Lillestrøm eller Nummedal, så er det min plikt å gå på jobb hver dag for å sikre at alle skoler i Viken blir gode skoler, og at alle lærere får gode forhold for å utvikle seg. Det skylder vi våre elever.

Det pågår en merkelig debatt når det gjelder skolen i Norge. Det handler om jaktene på den ene drømmelæreren og jakta på den gode skolen. Det handler om at foreldre velger å flytte til områder der grunnskolen har et godt omdømme. Med en slik tankegang er vi på vei inn i et amerikansk sorteringssamfunn der noen baner vei for at sine egne barn skal lykkes fra barnsben av, mens andre i samme kommune får mindre sjanser her i livet. Jakta på den ene gode læreren og den ene gode skolen er i ferd med å rive bena under fellesskolen. Det legger til rette for et konkurransesamfunn der den ene brød er den andres død. Det vil ikke jeg som skolepolitiker være med på. Alle elever fortjener å gå på en god skole.

PROFIL: Siv Henriette Jacobsen

Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune

For meg som politiker vil det være uakseptabelt om det fantes dårlige skoler i Viken. Jeg skal gå på jobb hver dag for at alle skolene har de rammebetingelsene som skal til for å gjøre alle lærerne til gode lærere og alle skoler til gode skole. Enten det er i Fredrikstad, Moss, Jessheim eller på Gol. Det er likevel ikke tvil om at det finnes skoler som oppleves som mer attraktive og har et bedre omdømme enn andre. Det kan handle om at skolebygget er nytt eller at det er attraktive tilbud på skolen. Dette vil variere over tid. Samtidig vil det være skoler som har større utfordringer med skolemiljø enn andre. Dette vil vi ta tak i og hjelper skolene til å håndtere. Skolemiljøet vil også variere over tid. Det er ikke slik at det er lettere å komme inn på høyere utdanning eller å få læreplass fordi du har gått på en spesiell skole. Det skal heller ikke være slik at de er lettere for å få gode karakterer fordi du går på en særskilt skole.

For at skolene skal lykkes, må de sikres gode rammebetingelser både i forhold til økonomi, linjetilbud, ledelse og skolemiljø. Når det gjelder økonomi avhenger fylkeskommunens tilbud direkte av de midlene vi får fra storting og regjering. Vi har ikke egne midler. Over tid har vi sett at regjeringen har mange gode intensjoner med skoleutvikling, men klarer ikke å følge opp med tilstrekkelige bevilgninger for gjennomføring av disse.

Linjetilbudene skal være varierte og spennende i alle nærmiljøer, og ikke minst tilpasset arbeidslivets behov slik at unge ikke utdannes til ledighet.

Alle de rektorene jeg hittil har møtt brenner for skolen sin, og legger til rette for at hver lærer skal gjøre en best mulig jobb i klasserommet. Skoleledelse har stor betydning for elevers læring, trivsel og utvikling, blant annet gjennom at skoleledere kan legge til rette for at lærerne stadig utvikler seg. Vi har dyktige og engasjerte lærere og skoleledere i Viken, samtidig ser vi stadig etter måter å utvikle oss videre på. Viken fylkeskommune utarbeider nå, sammen med elevene, de ansatte på skolene, organisasjonene og forskningsmiljøene, et «Rammeverk for læring og ledelse i Vikenskolen». Det tydeliggjør for alle – elever, lærere, skoleledere og skoleeier – hva som skal til for at vi får best mulig kvalitet i alle våre klasserom og verksteder.

Trivsel er med på å øke gjennomføringen i videregående skole. I arbeidet med å oppfylle strategien for helsefremmende skoler blir det utviklet metoder for å jobbe med helsefremmende læringsmiljø. Skolene skal arbeide systematisk for at elever og ansatte hver dag skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Elever og ansatte som trives i skolen er et av de viktigste helsefremmende tiltakene. Det skal vi legge til rette for i Viken.