<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">Gratulerer</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#DF0025; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28028723"> <div class="image image--custom-crop" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/birthday/20170219183959-563-e4yj/300.jpg');"></div> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Adrian Lindgren Brynildsen er 2 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27910724"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/valentine/20170213070338-1000-i2a4/500sq.jpg' class="image" alt="Ronny Olsen" title="Ronny Olsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Ronny Olsen = ♥ </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27566464"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/anniversary/20170127191020-1333-knpk/500sq.jpg' class="image" alt="Edny Tønnesen" title="Edny Tønnesen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Edny Tønnesen jubilerer </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27993876"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/birthday/20170217123148-958-uxh3/500sq.jpg' class="image" alt="Sandra E. Helskog Killingrød" title="Sandra E. Helskog Killingrød" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Sandra E. Helskog Killingrød er 16 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27932760"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/valentine/20170214102454-1333-985f/500sq.jpg' class="image" alt="Elisabeth Utsi" title="Elisabeth Utsi" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Elisabeth Utsi = ♥ </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27929229"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/valentine/20170214074216-667-osz6/500sq.jpg' class="image" alt="Linge linge´n" title="Linge linge´n" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Linge linge´n = ♥ </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28029643"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/birth/20170219194219-1333-7yko/500sq.jpg' class="image" alt="Merete og Stian Skavern" title="Merete og Stian Skavern" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Merete og Stian Skavern har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27912749"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/birth/20170213092624-800-5p6/500sq.jpg' class="image" alt="Cecilie Therese de Flon og Sebastian Flesjø Andersen" title="Cecilie Therese de Flon og Sebastian Flesjø Andersen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Cecilie Therese de Flon og Sebastian Flesjø Andersen har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/28000121"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/birthday/20170217192859-520-8so8/500sq.jpg' class="image" alt="Trine E. Samuelsen" title="Trine E. Samuelsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Trine E. Samuelsen er 50 år </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27962898"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/birth/20170215192332-1333-4bey/500sq.jpg' class="image" alt="Hanne Ingerø og Martin Andreasson" title="Hanne Ingerø og Martin Andreasson" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Hanne Ingerø og Martin Andreasson har fått barn </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>