<div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt-scale--large-flex am-txt--head category_button">Gratulerer</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#DF0025; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27989614"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/mothersday/20170217090429-563-hrlk/500sq.jpg' class="image" alt="Louise Fosdahl" title="Louise Fosdahl" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Gratulerer med morsdagen, Louise Fosdahl </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29858207"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/wedding/20170622164457-910-kxuf/500sq.jpg' class="image" alt="Renate Andersen og Lars-Petter Bjørnstad" title="Renate Andersen og Lars-Petter Bjørnstad" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Renate Andersen og Lars-Petter Bjørnstad gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29864384"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/wedding/20170623081305-563-itl0/500sq.jpg' class="image" alt="Karoline Sofie Kynningsrud og Kristian Snopestad" title="Karoline Sofie Kynningsrud og Kristian Snopestad" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Karoline Sofie Kynningsrud og Kristian Snopestad gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29804779"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/wedding/20170618183740-1062-hj83/500sq.jpg' class="image" alt="Marthe Strand og Trygve Aarset Lunder" title="Marthe Strand og Trygve Aarset Lunder" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Marthe Strand og Trygve Aarset Lunder gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29663390"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/wedding/20170607220548-1637-s5se/500sq.jpg' class="image" alt="Sara Helen Engmo &amp; Lasse Alexander Trondssønn Skogheim" title="Sara Helen Engmo &amp; Lasse Alexander Trondssønn Skogheim" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Sara Helen Engmo & Lasse Alexander Trondssønn Skogheim gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29868552"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/wedding/20170623142812-753-j3o2/500sq.jpg' class="image" alt="Marte Rustad Jensen og Roy Helge Jakobsen" title="Marte Rustad Jensen og Roy Helge Jakobsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Marte Rustad Jensen og Roy Helge Jakobsen gifter seg </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29793668"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/birthday/20170617130901-563-m2ey/500sq.jpg' class="image" alt="Vilde Thompson-Nilsen" title="Vilde Thompson-Nilsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Vilde Thompson-Nilsen er 1 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29873435"> <div class="image image--custom-crop" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/birthday/20170624070656-667-bj3/300.jpg');"></div> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Alise Glomsrød Fladeby er 2 år </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/29857023"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/ha-halden/lifeloop/birthday/20170622145912-750-j86w/500sq.jpg' class="image" alt="Selma Rødsmoen Buer" title="Selma Rødsmoen Buer" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Selma Rødsmoen Buer er 1 år </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>